Proseminarium magisterskie

dr hab. Paweł Żak

Jest szczególnie zainteresowany prowadzeniem prac magisterskich tzw. praktycznych czyli składających się z osobistej wypowiedzi fotograficznej (w zakresie fotografii inscenizowanej, portretu, mody, kampanii społecznych i dokumentu społecznego) i aneksu teoretycznego.Może być kompetentnym doradcą m.in  w zakresie rozwiązań technicznych i plastycznych stosowanych w fotografii studyjnej. Prowadzi także prace teoretyczne poświęcone analizie współczesnych zjawisk w fotografii w kontekście kultury oraz dorobku twórców fotografii.

Obszar jego zainteresowań i kompetencji obejmuje przede wszystkim fotografię traktowaną jako medium sztuki.

Nie podejmuje się prowadzenia prac o charakterze medioznawczym.

Dla zainteresowanych dorobkiem prowadzącego: www.pawelzak.com


prof. ASP dr hab. Zbigniew Tomaszczuk

Założenia ogólne

Podstawowym zadaniem proseminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do późniejszej samodzielnej pracy naukowej na zajęciach seminaryjnych, poświęconych już wyraźnie określonej wybranej przez studenta tematyce. Zajęcia na proseminarium mają na celu przygotowanie studentów do podjęcia tematu pracy magisterskiej poprzez zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem obrazu fotograficznego w szeroko rozumianym obszarze komunikacji wizualnej.

Od uczestników seminarium oczekuję otwartej postawy na zagadnienia związane z relacjami pomiędzy obrazem fotograficznym a jego funkcjonowaniem  w społeczeństwie. 

Warunki zaliczenia

 • obecność
 • wygłoszenie referatu
 • udział w dyskusji

Cel:

 • nauczyć się głosić seminaria
 • dowiedzieć się o nowościach z dziedziny fotografii.
 • podyskutować o problemach związanych z pisaniem pracy magisterskiej (opanowanie wymogów formalnej strony pracy).

sposób realizacji

 • przygotowanie i zaprezentowanie referatu dotyczącego tematu, którym ktoś się interesuje. 
 • dyskusja całej grupy dotycząca kwestii merytorycznych i sposobu prezentacji referatu.

dr hab. Joanna Szylko-Kwas

Zainteresowania badawcze:

 • fotografia prasowa (w prasie tradycyjnej, w mediach elektronicznych, w przestrzeni publicznej);
 • fotografia jako wypowiedź dziennikarska – typy, funkcje, oddziaływanie;
 • gatunki dziennikarskie.

Zakres tematyczny proseminarium magisterskiego:

 • analiza przekazów opartych na fotografii dziennikarskiej – opis rodzaju fotografii, jej funkcji w danym komunikacie i sposobu wpływania na odbiorcę (tzw. ramowanie przekazu);
 • analiza treści fotografii, jej interpretacja i walory komunikacyjne;
 • analiza kampanii (politycznych i społecznych) opartych na komunikatach wizualnych;
 • informowanie odbiorcy oraz wpływanie na jego emocje i postawę za pomocą obrazu.

Szanowni Państwo, jako medioznawca analizujący przekazy medialne, w których głównym środkiem komunikacji jest fotografia, zapraszam do współpracy osoby, które chciałaby w swojej pracy magisterskiej dokonać analizy treści wizualnych o dowolnej tematyce. Dotychczas prowadziłam prace, które podejmowały tematykę fotoreportaży wojennych, fotografii sportowej, politycznej, a także skierowanej do kobiet. Moi dyplomaci pisali także o wybranych fotoreporterach analizując ich dorobek. W mojej pracy naukowej dokonywałam analizy wizerunku uchodźców w polskiej prasie, sposobu obrazowania kampanii politycznych, czy też umiejętności odczytywania treści fotografii przez odbiorcę. Więcej moich prac możecie znaleźć np. na stronie https://uw.academia.edu/JoannaSzylkoKwas/ Jeśli taka tematyka, taki sposób pisania o fotografii jest Państwu bliski, myślę, że możemy wspólnie (a właściwie tylko pod moim kierunkiem i z moim wsparciem) przygotować pracę magisterską.


dr Wojciech Sternak

Zakres tematyki:

Podczas proseminarium skoncentrujemy się nad refleksją teoretyczną dotyczącą użyć medium fotografii (lub szerzej: sztuk wizualnych) jako formy komunikacji wizualnej we współczesnych kontekstach kulturowych. Podejmowane będą perspektywy: kulturoznawcza, filozoficzna i historyczna (w zależności od zainteresowań Studentów).

Możliwe są również realizacje wizualne z wykorzystaniem fotografii.

Od Uczestników wymagana będzie systematyczna lektura tekstów naukowych (ok. 30-35 stron na każde zajęcia).

Warunkiem zaliczenia (poza obecnością) będzie napisanie tekstu naukowego (ok. 20 000 znaków) lub realizacja rozbudowanego projektu fotograficznego.