Słowo wobec fotografii

Słowo wobec Fotografii to pula przedmiotów na studiach I i II stopnia, gdzie ważna jest korelacja fotografii z tekstem i / lub warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wypowiedź pisemna. Wśród nich:

Interpretacje Fotografii Prasowej – konwersatorium na studiach magisterskich przygotowujące do podjęcia próby wykonania samodzielnej, pisemnej pracy teoretycznej dotyczącej fotografii. Program spotkań składa się następujących części:

 • zapoznanie z ważnymi tekstami o fotografii, analiza, dyskusja;
 • analiza i interpretacja wybranych fotografii, wprowadzenie do tworzenia samodzielnej pracy teoretycznej (praca wspólna, następnie praca w małych grupach i ostatecznie praca indywidualna);
 • przygotowanie i prezentacja samodzielnie przygotowanych tematów dotyczących interpretacji wybranych fotografii.

Prowadzenie: Joanna Szylko-Kwas.


Konwersatorium specjalistyczne (Reportaż) – są to zajęcia przede wszystkim warsztatowe, dedykowane studentom studiów licencjackich, podczas których:

 • są czytane i analizowane teksty prasowe i literackie z gatunku reportażu;
 • studenci poznają rodzaje reportażu, jego budowę/strukturę, sposoby prowadzenia narracji, możliwości budowania konstrukcji/osi, klamry związane z czasem, przestrzenią lub bohaterem, sposoby wprowadzania postaci, etc.;
 • studenci tworzą pisemne puzzle – krótkie formy pisane (m.in. sylwetka, wywiad, dialog, opis, narracja prowadzona w trzeciej osobie) rozbudowując je w trakcie semestru do formuły reportażu;
 • wprowadzane są podstawy dot. redagowania tekstów (znaki korektorskie) i podstawowa terminologia związana z budową strony w gazecie w kontekście umiejscowienia na niej reportażu z fotoreportażem;
 • przypominane są i przestrzegane ogólne zasady interpunkcji, zwracana jest szczególna uwaga na staranność językową (styl, słownictwo) każdej wypowiedzi pisemnej.
  Napisanie własnego reportażu jest warunkiem koniecznym dla zaliczenia przedmiotu.

Prowadzenie: Monika Janusz-Lorkowska.

 • przedmiot jest skorelowany z zajęciami Fotoreportaż prowadzonymi przez Andrzeja Zygmuntowicza.

Fotografia i tekst (Esej) – zajęcia warsztatowe na studiach magisterskich. Studenci w sposób teoretyczny i praktyczny zapoznają się z formą pisemną jaką jest esej naukowo-literacki. Tematy podejmowanie podczas tych zajęć muszą dotyczyć fotografii i tworzone są w jej kontekście. Pro-gram przedmiotu zakłada m.in.:

 • czytanie i analizowanie wybranych esejów pod kątem konstrukcji, stylu, narracji tworzonej w pierwszej osobie;
 • osobistą (studenta) interpretację i analizę fotografii;
 • naukową i kulturową interpretację oraz analizę fotografii w oparciu o źródła i inspiracje wskazy-wane w przypisach (przez studenta);
 • tworzenie krótkich form pisemnych systematycznie rozbudowywanych i łączonych w ostatecz-ną formułę czyli esej;

Na zajęciach, prócz tzw. fachowej literatury przedmiotu, we fragmentach przytaczana jest też be-letrystyka, a także poezja (o ile tworzona była w kontekście fotografii). Przypominane są i prze-strzegane ogólne zasady stylistyczne (szyk) i interpunkcyjne, zwracana jest szczególna uwaga na staranność językową pisemnej wypowiedzi.
Prowadzenie: Monika Janusz-Lorkowska


Etyka Fotografii – konwersatorium prowadzone na studiach magisterskich. Przybliża studentom zagadnienia dotyczące etyki zawodu, w tym spisane i niepisane (umowne) kodeksy etyczne obo-wiązujące fotografów, fotoedytorów, dziennikarzy oraz wydawców w kontekście fotografii.
Na spotkaniach realizowana jest następująca ścieżka edukacyjna i metody działania:

 • wprowadzenie zagadnienia i omówienie kodeksów etycznych obowiązujących fotografów w Polsce i na świecie;
 • analiza wybranych przykładów złamania zasad etycznych połączona z merytoryczną dyskusją;
 • solowe wystąpienia studentów na temat wybranych przez siebie zagadnień z etyki fotografii – samodzielna prezentacja zagadnień plus zespołowa dyskusja;
 • przygotowanie i przedłożenie pisemnej pracy dotyczącej jednego z problemów etycznych związanych z fotografią.

Przedłożenie pracy pisemnej związanej z przedmiotem jest warunkiem zaliczenia konwersatorium.
Prowadzenie: Monika Szewczyk